DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2009

  • Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till 546 (1 556) Mkr.
  • Koncernens resultat efter skatt uppgick till 459 (1 422) Mkr, vilket motsvarar 3,49 (10,85) kronor per aktie.

INDUSTRI- OCH HANDELSRÖRELSEN

Tredje kvartalet

  • Orderingången minskade till 1 164 (1 626) Mkr, en minskning med 29 procent*.
  • Nettoomsättningen uppgick till 1 227 (1 648) Mkr, en minskning med 26 procent*.
  • Rörelseresultatet för kvarvarande verksamheter inom industri- och handelsföretagen uppgick till 86 (210) Mkr, en minskning med 61 procent*.

Januari till september

  • Orderingången minskade till 3 927 (5 455) Mkr, en minskning med 29 procent *.
  • Nettoomsättningen uppgick till 4 053 (5 308) Mkr, en minskning med 25 procent *.
  • Rörelseresultatet för kvarvarande verksamheter inom industri- och handelsföretagen uppgick till 210 (590) Mkr, en minskning med 67 procent *.

*)Justerat för köpta och sålda verksamheter. BÖRSPORTFÖLJEN

  • Börsportföljens värde ökade justerat för utdelning med 36,8 procent samtidigt som jämförbart index (SIXRX) steg med 42,9 procent.

EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG

  • Inga väsentliga händelser att rapportera

INDUSTRI- OCH HANDELSRÖRELSERNA

Resultat och marknad

Utvecklingen under tredje kvartalet indikerar att de verksamheter som tidigare drabbats värst av lågkonjunkturen nu har passerat konjunkturbotten. Verksamheter som ligger senare i konjunkturcykeln visar en fortsatt minskning i affärsvolym jämfört med tidigare kvartal. För industri- och handelsrörelsen som helhet ser vi dock inga markanta volymuppgångar utan snarare en stabilisering.

Affärsområde Automotive kan från en mycket låg nivå konstatera att volymerna ökat under tredje kvartalet, framförallt under september månad. Inom Handverktyg var orderingången under tredje kvartalet endast 12 procent lägre än föregående år, vilket kan jämföras med 15 procents nedgång för hela niomånadersperioden. För affärsområde Hydraulik är marknadssituationen fortsatt utmanande. Visserligen ökar volymerna till OEM-kunderna något jämfört med tidigare kvartal men samtidigt sjunker efterfrågan från kunder inom systemdivisionen. Affärsområde Luftbehandling redovisar hittills en mindre nedgång än verkstadsindustrin i övrigt. Verksamheten ligger dock senare i konjunkturcykeln än övriga affärsområden och trenden är sjunkande orderingång.

Inom Maskinhandel, där efterfrågan i praktiken försvann fjärde kvartalet 2008, kan det konstateras att investeringarna inom industrin sakta börjat komma igång igen. Orderingången under tredje kvartalet är 49 procent lägre än föregående år. Affärsområde Verkstadsteknik, som består av fyra skilda verksamheter, speglar utvecklingen i den allmänna konjunkturen relativt väl med en nedgång på 27 procent hittills i år för jämförbara enheter.

Den samlade orderingången i kvarvarande verksamheter uppgick till 3 927 (5 455) Mkr. Justerat för valutakursförändringar motsvarar detta en nedgång med 32 procent för jämförbara enheter. Faktureringen minskade till 4 053 (5 308) Mkr. Det totala rörelseresultatet för de sex affärsområdena blev 210 (590) Mkr, innebärande en rörelsemarginal om 5,2 (11,1) procent. Under tredje kvartalet isolerat uppgick rörelseresultatet till 86 (210) Mkr, motsvarande en rörelsemarginal på 7,0 (12,7) procent.

Den väsentligt lägre efterfrågan har medfört att omfattande kostnadsbesparingar genomförts i industri- och handelsrörelsen. Dessa besparingar får nu successivt effekt i form av lägre kostnader. Rörelsemarginalen har därmed förbättrats under året till 7,0 procent tredje kvartalet, att jämföra med 4,5 procent i första kvartalet och 4,3 procent i andra kvartalet. Rörelseresultatet för niomånadersperioden skulle ha varit cirka 300 Mkr, motsvarande 7,4 procents rörelsemarginal, ifall besparingarna hade haft full effekt redan från början av året.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Jan Svensson, VD, tel. 0705-77 16 40

Anders Mörck, ekonomi- och finansdirektör, tel. 0706-46 52 11, alternativt 031-89 17 90

Denna information skickades av Hugin.