Bokslutskommuniké 2009

 • Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till 664 (1 590) Mkr.

INDUSTRI- OCH HANDELSRÖRELSEN
Fjärde kvartalet

  * Orderingången minskade till 1 331 (1 446) Mkr, en minskning med 9 procent*.
  * Nettoomsättningen uppgick till 1 370 (1 699) Mkr, en minskning med 20
   procent*.
  * Rörelseresultatet för kvarvarande verksamheter inom industri- och
   handelsföretagen uppgick till 102 (151) Mkr, en minskning med 34 procent*.
  * Förvärv av 49 procent av Pressmaster genomfördes till affärsområde
   Verkstadsteknik.
  * HordaGruppen avyttrades från affärsområde Automotive.

Helåret

  * Orderingången minskade till 5 201 (6 793) Mkr, en minskning med 25 procent*.
  * Nettoomsättningen uppgick till 5 367 (6 900) Mkr, en minskning med 24
   procent*.
  * Rörelseresultatet för kvarvarande verksamheter inom industri- och
   handelsföretagen uppgick till 340 (747) Mkr, en minskning med 57 procent*.
  * Styrelsen föreslår en utdelning med 2,75 kr (3,75) per aktie.
   * Justerat för köpta och sålda verksamheter.

BÖRSPORTFÖLJEN

  * Börsportföljens värde ökade justerat för utdelning med 45,6 procent
   samtidigt som jämförbart index (SIXRX) steg med 52,5 procent.

EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG

 * Förvärv genomfört av Samwon Tech Europe till affärsområde Hydraulik.
 * Specma Automation har avyttrats från affärsområde Verkstadsteknik.
 * Omorganisation av de helägda rörelserna från och med 2010.

Industri- och handelsrörelserna
Resultat och marknad
Utvecklingen under fjärde kvartalet bekräftar att lågkonjunkturen nått sin
botten för de flesta av Latours affärsområden. Samtidigt ger fjärde kvartalet
inte några signaler om kraftiga volymökningar utan snarare en stabilisering.

Affärsområde Automotive har under hösten fått ökade volymer till den del av
verksamheten som levererar detaljer till personvagnsindustrin. Leveranser till
kunder inom tunga fordon är fortfarande på mycket låg nivå. Genom avyttringen av
förlusttyngda HordaGruppen i december ökar förutsättningarna för lönsamhet inom
kvarvarande delar. Inom affärsområde Handverktyg var såväl orderingång som
fakturering under fjärde kvartalet endast 6 procent lägre än föregående år.
Jämförelsen görs visserligen med perioder som redan drabbats av en nedgång
2008, men vi bedömer att en viss uppgång har skett från bottenläget.
Affärsområdet har på ett professionellt sätt varit aktiva i nedgången och
redovisar en mycket bra rörelsemarginal på 15,5 procent under fjärde kvartalet.

Affärsområde Hydraulik hade en tung avslutning på 2009. Faktureringen var 30
procent lägre under fjärde kvartalet jämfört med samma period föregående år. Det
kommer positiva signaler från kunderna inom OEM-segmentet, men ökningen är fram
till nu för blygsam för att ge någon betydande effekt. Samtidigt minskar
orderingången fortfarande inom Systemdivisionen.

Affärsområde Luftbehandling har lyckats väl med att möta en kraftigt minskande
hemmamarknad genom att ta marknadsandelar såväl i Norden som i Västeuropa. I
Västeuropa har försäljningen ökat med 28 procent i en minskande marknad.
Orderingången under fjärde kvartalet översteg föregående år och trots en lägre
fakturering uppgick rörelsemarginalen till 11,2 procent.

Inom Maskinhandel, som haft en mycket svag orderingång ända sedan fjärde
kvartalet 2008, är det fortfarande mycket trögt. Industrin har i mindre
omfattning börjat investera igen, men långt ifrån i den utsträckning som gällde
innan konjunkturnedgången.

Affärsområde Verkstadsteknik, som består av fyra skilda verksamheter, hade en
orderingång under fjärde kvartalet som understiger 2008 med endast 3 procent.
Rörelsemarginalen uppgår till 12,6 procent under fjärde kvartalet och 15,1
procent för helåret.

Den samlade orderingången i kvarvarande verksamheter uppgick för helåret till
5 201 (6 793) Mkr. Justerat för valutaeffekter innebär detta en nedgång med 28
procent för jämförbara enheter. Faktureringen minskade till 5 367 (6 900) Mkr.
Det totala rörelseresultatet för kvarvarande verksamheter i de sex
affärsområdena blev 340 (747) Mkr, innebärande en rörelsemarginal på 6,3 (10,8)
procent. Under fjärde kvartalet isolerat uppgick rörelseresultatet till 102
(151) Mkr motsvarande en rörelsemarginal på 7,4 (8,9) procent. Om alla
besparingar som genomförts under året hade haft full effekt redan från årets
början, skulle rörelseresultatet för helåret ha uppgått till cirka 415 Mkr,
motsvarande 7,7 procents rörelsemarginal.

[HUG#1387151]