Kallelse till årsstämma i Investment AB Latour (publ)

Aktieägarna i Investment AB Latour (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen
den 11 maj 2010 kl 17.00 på Radisson BLU Scandinavia Hotel, Södra Hamngatan 59 i
Göteborg.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall dels vara införd i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast onsdagen den 5 maj 2010, dels anmäla
sin avsikt att delta i stämman till Investment AB Latour senast onsdagen den 5
maj 2010.

Anmälan kan göras under adress Investment AB Latour, Box 336, 401 25 Göteborg,
per telefon 031-89 17 90 eller på Latours hemsida www.latour.se

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste för att delta i
förhandlingarna vid årsstämman i god tid före onsdagen den 5 maj 2010
tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn.

Kallelsen i sin helhet finns tillgänglig på www.latour.se och bifogas i detta
pressmeddelande.

Göteborg den 8 april 2010

INVESTMENT AB LATOUR

Jan Svensson
VD och koncernchef

Upplysningar kan lämnas av:
Jan Svensson, VD och koncernchef, Investment AB Latour, tel. 0705-77 16 40 eller
Anders Mörck, Finans- och ekonomidirektör, Investment AB Latour, tel.
0706-46 52 11.