Latour delårsrapport januari-mars 2010

 • Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till 178 (102) Mkr.
 • Koncernens resultat efter skatt uppgick till 140 (79) Mkr, vilket motsvarar 1,07 (0,60) kronor per aktie.

INDUSTRI- OCH HANDELSRÖRELSEN

  * Industri- och handelsföretagens orderingång ökade till 1 418 (1 399) Mkr, en
   ökning med 2 procent justerat för köpta och sålda verksamheter.
  * Industri- och handelsföretagens nettoomsättning uppgick till 1 338 (1 437)
   Mkr, en minskning med 6 procent justerat för köpta och sålda verksamheter.
  * Rörelseresultatet inom industri- och handelsföretagen ökade till 96 (65)
   Mkr, en ökning med 23 procent, motsvarande en rörelsemarginal på 7,2 (5,5)
   procent, justerat för köpta och sålda verksamheter.
  * Affärsområde Specma Group genomförde två förvärv under första kvartalet,
   Samwon Tech (Europe) Ltd och Komponent-huset AS.

BÖRSPORTFÖLJEN

  * Börsportföljens värde ökade med 7,3 procent samtidigt som jämförbart index
   (SIXRX) ökade med 9,1 procent.

EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG

 * Inga väsentliga händelser rapporteras.

Resultat och marknad

Efter en svag inledning under januari och februari skedde en markant ökning av
efterfrågan från våra kunder under mars månad. De flesta affärsområdena kan
jämfört med utgången av 2009 notera att volymerna ökar - undantaget är Swegon
som ligger något senare i konjunkturcykeln. Det är särskilt glädjande att det
affärsområde som haft de tuffaste utmaningarna, Specma Group, återigen visar
positivt resultat.

Den samlade orderingången i kvarvarande verksamheter ökade till 1 418 (1 379)
Mkr. Faktureringen minskade dock något till 1 338
(1 416) Mkr. Rörelseresultatet för de fyra affärsområdena ökade till 96 (77)
Mkr, innebärande en rörelsemarginal på 7,2 (5,5) procent.

De väsentliga anpassningar som genomfördes under främst 2009 för att möta den
lägre orderingången, har givit resultat. Besparingsåtgärderna får nu i praktiken
fullt genomslag i resultatet. Eftersom årstakten i nettoomsättningen fortfarande
ligger runt 5,4 miljarder kronor, dvs nästan 25 procent under 2008 års nivåer,
kommer därtill en resultatförbättringspotential i resultatet när volymerna ökar.
Latour går stärkt ur lågkonjunkturen.

Läs mer om utvecklingen i respektive affärsområde på sidan 3-4.

Förvärv och avyttringar

Latours ambition är att med oförminskad kraft fortsätta att utveckla den helägda
industri- och handelsrörelsen. De förvärvsmöjligheter som analyseras kan
antingen komplettera de befintliga affärsområdena eller vara potentiella nya
affärsområden inom Latour. Vi utvärderar såväl små som stora
förvärvsmöjligheter. Ambitionen är att äga stabila industriföretag med egna
produkter och med goda förutsättningar för internationell expansion.

Under första kvartalet 2010 förvärvade affärsområde Specma Group två
verksamheter. I början av januari förvärvades  Samwon Tech (Europe) Ltd i
England. Företaget är återförsäljare av Samwon Tech Koreas hydraulkomponenter på
den europeiska marknaden. Förvärvet är ett viktigt steg i affärsområdets
internationalisering. Produktportföljen utökas och nya kunder kan dessutom
bearbetas med affärsområdets befintliga sortiment. Bolaget omsatte under 2009
cirka 20 Mkr. Under mars månad förvärvades dessutom Komponenthuset A/S i Danmark
till Specma Group. Komponenthuset omsätter cirka 7 Mkr och kommer att ingå i
affärsområdets eftermarknadsdivision.

Inom affärsområde Latour Industries avyttrades under första kvartalet vår
automationsverksamhet i Laxå. Verksamheten omsatte 2009 cirka 40 Mkr. Genom
bolaget AVT Industriteknik, med säte i Alingsås, fortsätter affärsområdet att
bedriva automationsverksamhet.

Telefonkonferens

Investment AB Latour bjuder in till telefonkonferens med Jan Svensson och Anders
Mörck idag klockan 11.00. Nummer för att ringa in är +46 (8) 505 598 53.