Årsstämma i Latour

Vid årsstämma i Investment AB Latour (publ) den 11 maj 2010 beslutades följande:

 * en utdelning om 2:75 kronor per aktie.
  * till styrelseledamöter utsågs genom omval Anders Böös, Carl Douglas,
   Elisabeth Douglas, Eric Douglas, Fredrik Palmstierna, Jan Svensson och
   Caroline af Ugglas. Till styrelsens ordförande valdes Fredrik Palmstierna.
  * styrelsen erhöll mandat att återköpa egna aktier till maximalt 10 procent av
   aktiekapitalet under tiden till nästa årsstämma samt att ge styrelsen rätt
   att överlåta egna aktier som betalning vid företagsförvärv och/eller att
   använda dessa i samband med utgivande av köpoptionsprogram.
  * styrelsen bemyndigades att erbjuda ledande befattningshavare att på
   marknadsmässiga grunder förvärva köpoptioner på maximalt 115 000 av bolagets
   återköpta aktier av serie B, motsvarande maximalt 0,09 procent av totala
   antalet aktier. Beslutet innebär att aktierna kan säljas med avvikelse från
   aktieägarnas företrädesrätt enligt villkoren för köpoptionerna.
 * ny lydelse i bolagsordning beträffande kallelse till årsstämman.
  * att valberedningen skall bestå av en representant för huvudaktieägaren samt
   två eller tre representanter för andra större ägare.

Vidare beslöt styrelsen vid ett efterföljande konstituerande styrelsemöte att
utnyttja bemyndigandet att återköpa egna aktier. Förvärv skall kunna ske från
den 12 maj 2010 till och med nästkommande årsstämma till ett pris inom det vid
var tid registrerade kursintervallet på NASDAQ OMX Stockholm.

Göteborg 2010-05-12

Upplysningar kan lämnas av verkställande direktör Jan Svensson eller ekonomi-
och finansdirektör Anders Mörck, tel. 031-89 17 90.