Latours delårsrapport januari - juni 2010

  • Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till 580 (470) Mkr.
  • Koncernens resultat efter skatt uppgick till 499 (427) Mkr, vilket motsvarar 3,81 (3,25) kronor per aktie.

INDUSTRI- OCH HANDELSRÖRELSEN

Andra kvartalet

  • Industri- och handelsföretagens orderingång ökade till 1 575 (1 344) Mkr, en ökning med 22 procent justerat för köpta och sålda verksamheter samt valutaeffekter.
  • Industri- och handelsföretagens nettoomsättning uppgick till 1 494 (1 368) Mkr, en ökning med 14 procent justerat för köpta och sålda verksamheter samt valutaeffekter.
  • Rörelseresultatet inom industri- och handelsföretagen ökade till 154 (67) Mkr, en ökning med 129 procent, motsvarande en rörelsemarginal på 10,3 (4,9) procent, för kvarvarande verksamhet.

Januari till juni

  • Industri- och handelsföretagens orderingång ökade till 2 993 (2 723) Mkr, en ökning med 13 procent justerat för köpta och sålda verksamheter samt valutaeffekter.
  • Industri- och handelsföretagens nettoomsättning uppgick till 2 831 (2 784) Mkr, en ökning med 6 procent justerat för köpta och sålda verksamheter samt valutaeffekter.
  • Rörelseresultatet inom industri- och handelsföretagen ökade till 250 (145) Mkr, en ökning med 71 procent, motsvarande en rörelsemarginal på 8,8 (5,2) procent, för kvarvarande verksamhet.

BÖRSPORTFÖLJEN

  • Börsportföljens värde ökade första halvåret med 6,7 procent. Jämförbart index (SIXRX) ökade med 7,4 procent.

EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG

  • Inga väsentliga händelser rapporteras.

Industri- och handelsrörelserna

Resultat och marknad

Andra kvartalet innebar en markant förstärkning av efterfrågan. Orderingången under andra kvartalet överstiger första kvartalets orderingång med 11 procent och faktureringen är 12 procent högre. Bortsett från Swegon, som ligger senare i konjunkturcykeln redovisar alla affärsområden ökad fakturering jämfört med 2009. Det är dock tydligt att efterfrågan ökat även för Swegon, som under andra kvartalet redovisar en orderingång som överstiger motsvarande kvartal 2009.

Upplysningar kan lämnas av:

Jan Svensson, VD och koncernchef, tel. 0705-77 16 40 eller
Anders Mörck, ekonomi- och finansdirektör, tel. 0706-46 52 11 alternativt
031-89 17 90

Source: Investment AB Latour (publ) via Thomson Reuters ONE