Latour förvärvar resterande aktier i Pressmaster

Investment AB Latour har via affärsområdet Latour Industries, förvärvat 51
procent av aktierna i Pressmaster Holding AB som äger Pressmaster AB. Latour
förvärvade 2009 under hösten 49 procent av aktierna genom en nyemission. I
köpeavtalet ingick även en option om att förvärva resterande aktier i
Pressmaster och det är denna option som nu har utnyttjats när aktierna köps av
Albin Invest och ledande befattningshavare i bolaget. Pressmaster kommer att
ingå som dotterbolag i Latours resultat från och med den 1 januari 2011.

Pressmaster med säte i Älvdalen utvecklar, tillverkar och säljer professionella
handverktyg för den internationella el- och elektronikmarknaden. Kunderna består
i huvudsak av ledande tillverkare av el- och elektronikkontakter,
handverktygstillverkare och större industriella distributörer. Huvudmarknader är
USA, Tyskland, England, Frankrike, Japan, Italien och Norden. Bearbetningen sker
genom egna dotterbolag i USA och Tyskland samt genom utvalda agenter och
representanter. Bolaget har för närvarande 76 anställda, och beräknas i år att
omsätta drygt 90 Mkr med en rörelsemarginal på ca 12 procent.

"Med Latour som ägare kan vi säkerställa vår satsning på produkt- och
marknadsutveckling och behålla den ledande position som vi idag har hos våra
kunder" säger Pressmasters VD, Camilla Rudberg.

Latour Industries är ett av fyra helägda affärsområden inom Latour med en total
omsättning på drygt 1,2 miljarder kronor. Bolagen inom Latour Industries är
verksamma inom handel av verktygsmaskiner, elverktyg och insatsvaror till trä
och möbelindustrin samt tillverkning av låsbrickor, handverktyg, elektriska
ställdon och lyftsystem samt packningar och tätningar.

Investment AB Latour är ett blandat investmentbolag med en börsportfölj med ett
marknadsvärde på ca 10 miljarder kronor och en helägd industri- och
handelsrörelse med en sammanlagd omsättning på ca 6,5 miljarder kronor.

Göteborg den 22 december 2010

INVESTMENT AB LATOUR

Jan Svensson
Verkställande Direktör

Upplysningar kan lämnas av Henrik Johansson, Affärsområdeschef Latour
Industries, tel 0705-176601.

Denna information är sådan som bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt
lagen om värdepappersmarknaden.

 This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of 
 Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that: 
 (i) the releases contained herein are protected by copyright and 
     other applicable laws; and 
 (ii) they are solely responsible for the content, accuracy and 
      originality of the information contained therein. 
     
 Source: Investment AB Latour (publ) via Thomson Reuters ONE