Latours årsredovisning för 2010 är offentliggjord

Latours årsredovisning för 2010 har offentliggjorts och finns tillgänglig på
www.latour.se samt i bifogad fil.

Den tryckta versionen distribueras per post till prenumeranter och aktieägare
som begärt det i början av vecka 15. Årsredovisningen kan beställas från Latours
hemsida under Investerare och Media/Prenumeration eller per telefon
031-89 17 90. Den engelska versionen beräknas vara klar vecka 16.

Göteborg den 25 mars 2011

Investment AB Latour (publ)

Jan Svensson
VD och koncernchef

För ytterligare information kontakta:
Jan Svensson, VD och koncernchef, Investment AB Latour, tel. 0705-77 16 40 eller
Anders Mörck, Finans- och ekonomidirektör, Investment AB Latour, tel.
0706-46 52 11

 Investment AB Latour är ett blandat investmentbolag bestående av en helägd
industri- och handelsrörelse samt en portfölj av börsnoterade innehav. De
noterade innehaven har ett marknadsvärde på ca 11 miljarder kronor och
inkluderar Assa Abloy, Securitas och Sweco. Den helägda industri- och
handelsrörelsen är organiserad i fyra affärsområden; Hultafors Group, Latour
Industries, Specma Group och Swegon och omsätter ca 6,5 miljarder kronor.
________________

Informationen i denna rapport är sådan som Latour ska offentliggöra enligt lagen
om börs- och clearingverksamhet och/eller lagen om handel med finansiella
instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 mars 2011 kl.
08.30.

 This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of 
 Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that: 
 (i) the releases contained herein are protected by copyright and 
     other applicable laws; and 
 (ii) they are solely responsible for the content, accuracy and 
      originality of the information contained therein. 
     
 Source: Investment AB Latour (publ) via Thomson Reuters ONE