Kallelse till årsstämma i Investment AB Latour (publ)

Aktieägarna i Investment AB Latour (publ) ("Latour") kallas härmed till
årsstämma torsdagen den 12 maj 2011 kl. 17.00 på Radisson Blu Scandinavia Hotel,
Södra Hamngatan 59, Göteborg.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman ska dels vara införd i den av Euroclear
Sweden AB förda aktieboken fredagen den 6 maj 2011, dels anmäla sig hos bolaget
senast fredagen den 6 maj 2011 kl. 15.00.
Anmälan ska ske via telefon 031-89 17 90 eller skriftligen till Latour, Box
336, 401 25 Göteborg, eller via hemsidan www.latour.se. Vid anmälan ska uppges
namn, person-/organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid
och uppgift om eventuella biträden. Till anmälan skall därtill i förekommande
fall bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis,
fullmakt eller motsvarande.

Göteborg i april 2011
Investment AB Latour (publ)
Styrelsen

 This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of 
 Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that: 
 (i) the releases contained herein are protected by copyright and 
     other applicable laws; and 
 (ii) they are solely responsible for the content, accuracy and 
      originality of the information contained therein. 
     
 Source: Investment AB Latour (publ) via Thomson Reuters ONE