Latours delårsrapport januari-mars 2011

SUBSTANSVÄRDET

 • Substansvärdet uppgick till 147 - 167 kronor per aktie vid utgången av mars, vilket är oförändrat sedan årsskiftet.

INDUSTRI- OCH HANDELSRÖRELSEN

 • Industri- och handelsföretagens orderingång ökade till 1 916 (1 418) Mkr, en ökning med 27 procent justerat för köpta och sålda verksamheter samt valutaeffekter.
 • Industri- och handelsföretagens nettoomsättning uppgick till 1 713 (1 338) Mkr, en ökning med 20 procent justerat för köpta och sålda verksamheter samt valutaeffekter.
 • Rörelseresultatet inom industri- och handelsföretagen ökade till 178 (96) Mkr, en ökning med 85 procent, motsvarande en rörelsemarginal på 10,4 (7,2) procent, justerat för köpta och sålda verksamheter.
 • Styrelserna i Latour och Säki har fattat beslut om fusion mellan bolagen.
 • Affärsområde Latour Industries genomförde två mindre förvärv under första kvartalet, Nord-Locks återförsäljare i Italien Sigma-3 S.r.l. samt ett inkråmsförsvärv av Elators automationsverksamhet.
 • Affärsområde Specma Group avyttrade Autotube AB.

BÖRSPORTFÖLJEN

 • Börsportföljens värde minskade med 0,5 procent samtidigt som jämförbart index (SIXRX) minskade med 0,6 procent.

KONCERNEN

 • Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till 194 (178) Mkr.
 • Koncernens resultat efter skatt uppgick till 161 (140) Mkr, vilket motsvarar 1,23 (1,07) kronor per aktie.

EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG

 • Affärsområde Latour Industries förvärvade under april månad Denstech AB.

Industri- och handelsrörelserna

Resultat och marknad Efterfrågan fortsatte att utvecklas positivt under första kvartalet för samtliga affärsområden. Justerat för valutaeffekter, förvärv och avyttringar ökade orderingången hela 27 procent. Inklusive förvärv var ökningen valutajusterat 43 procent. Ökningen är ett tecken på att återhämtningen i konjunkturen fortsätter, men ökningen bekräftar också att vi fortsätter att ta marknadsandelar inom prioriterade områden i takt med att vi blir mer internationella. Trots den totalt sett positiva volymutvecklingen, är utvecklingen fortfarande svag på vissa marknader, främst i de västra delarna av Europa (Storbritannien och Irland).

För ytterligare information vänligen kontakta:

Jan Svensson, VD och koncernchef, tel. 0705-77 16 40

Anders Mörck, ekonomi- och finansdirektör, tel. 0706-46 52 11

Source: Investment AB Latour (publ) via Thomson Reuters ONE