Årsstämma i Latour

Vid årsstämma i Investment AB Latour (publ) den 12 maj 2011 beslutades att:

 • utdelning ska ske med 3,75 kronor per aktie.
 • till styrelseledamöter genom omval utse Anders Böös, Carl Douglas, Elisabeth Douglas, Eric Douglas, Fredrik Palmstierna, Jan Svensson och Caroline af Ugglas. Till styrelsens ordförande valdes Fredrik Palmstierna.
 • bemyndiga styrelsen att, för tiden intill nästa årsstämma, besluta om återköp av egna aktier om maximalt 10 procent av antalet utestående aktier samt att besluta om överlåtelse av egna aktier som betalning vid företagsförvärv och/eller i samband med bolagets köpoptionsprogram.
 • bemyndiga styrelsen att erbjuda bland andra ledande befattningshavare att på marknadsmässiga grunder förvärva köpoptioner om maximalt 230 000 aktier av serie B, motsvarande maximalt 0,17 procent av bolagets totala antal aktier. Beslutet innebär att aktierna kan säljas med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt enligt villkoren för köpoptionerna.
 • valberedningen skall utses av årsstämman. Inför årsstämman 2012 utsågs Gustaf Douglas (ordförande), Björn Karlsson och Per-Erik Mohlin till valberedning.
 • godkänna den av styrelserna i Latour och SäkI AB (publ) antagna fusionsplanen samt att besluta om emission av fusionsvederlag, ändring av bolagsordningen och ny styrelse. Se vidare nedan.

Vidare beslöt styrelsen vid ett efterföljande konstituerande styrelsemöte att
utnyttja bemyndigandet att återköpa egna aktier. Förvärv skall kunna ske från
den 13 maj 2011 till och med nästkommande årsstämma till ett pris inom det vid
var tid registrerade kursintervallet på NASDAQ OMX Stockholm.

Godkännande av fusionsplan avseende fusionen mellan Latour och SäkI AB (publ)
("SäkI")

Årsstämman godkände enhälligt den av styrelserna i Latour och SäkI gemensamt
antagna fusionsplanen daterad den 16 mars 2011. Fusionsplanen kungjordes av
Bolagsverket den 7 april 2011.

Villkorat av Bolagsverkets registrering av fusionen, vilken beräknas ske omkring
den 6 juli 2011, beslöt årsstämman att:

 • emittera 28 500 000 nya aktier av serie B i Latour att utgöra fusionsvederlag innebärande att för varje innehavd aktie i SäkI erhålls 0,57 aktier av serie B i Latour.
 • ändra bolagsordningen så att gränserna för lägsta och högsta antal aktier höjs till lägst 80 000 000 aktier och högst 320 000 000 aktier. Det högsta antalet A- respektive B-aktier som får ges ut skall vara 320 000 000 aktier per aktieslag.
 • till styrelseledamöter genom omval utse Anders Böös, Carl Douglas, Elisabeth Douglas, Eric Douglas, Fredrik Palmstierna, Jan Svensson och Caroline af Ugglas samt genom nyval Mariana Burenstam Linder och Anders G. Carlberg. Till styrelsens ordförande valdes Fredrik Palmstierna.

Göteborg 2011-05-13

Upplysningar kan lämnas av verkställande direktör Jan Svensson eller ekonomi-
och finansdirektör Anders Mörck, tel. 031-89 17 90.

Denna information är sådan som bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt
lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den
13 maj 2011 kl. 08:30.

This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of
Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that:

   
 Source: Investment AB Latour (publ) via Thomson Reuters ONE