Latours aktiekapital och antal röster per den 29 juli 2011

Idag, per den 29 juli 2011, uppgår det totala antalet aktier i Investment AB
Latour (publ) till 159 960 000 aktier, fördelat på av serie A till 12 084 160
aktier och aktier av serie B till
147 875 840. Antalet röster uppgår till 268 717 440.

Vid månadens ingång uppgick det totala antalet aktier i bolaget till aktier
131 460 000. Aktiekapitalet uppgick då till 109 550 000 kronor.

Ökningen av antalet aktier med 28 500 000 av serie B under juli månad beror på
det fusionsvederlag som utgått som en konsekvens av fusionen mellan Latour och
SäkI. Genom emissionen ökas Latours aktiekapital med 23 750 000 kronor till
133 300 000 kronor (beloppen är avrundade till heltal kronor).

Göteborg den 29 juli 2011

Investment AB Latour (publ)

Jan Svensson
VD och koncernchef

Upplysningar kan lämnas av Jan Svensson, VD och koncernchef, tel.
0705-77 16 40, eller
Anders Mörck, ekonomi- och finansdirektör, tel. 0706-46 52 11.

Denna information är sådan som bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt
lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den
29 juli 2011 kl. 08.30.

 This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of 
 Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that: 
 (i) the releases contained herein are protected by copyright and 
     other applicable laws; and 
 (ii) they are solely responsible for the content, accuracy and 
      originality of the information contained therein. 
     
 Source: Investment AB Latour (publ) via Thomson Reuters ONE