Latours delårsrapport januari-juni 2011

SUBSTANSVÄRDET

 • Substansvärdet uppgick per den 30 juni till 151:50 (143:00 - 160:00) kronor

INDUSTRI- OCH HANDELSRÖRELSEN

Andra kvartalet

 • Industri- och handelsföretagens orderingång ökade till 2 033 (1 575) Mkr, en
 • Industri- och handelsföretagens nettoomsättning uppgick till 1 898 (1 493)
 • Rörelseresultatet inom industri- och handelsföretagen ökade till 226 (148)
 • Förvärv genomfördes i april av Denstech AB inom affärsområde Latour
 • Industri- och handelsföretagens orderingång ökade till 3 949 (2 993) Mkr, en
 • Industri- och handelsföretagens nettoomsättning uppgick till 3 611 (2 831)
 • Rörelseresultatet inom industri- och handelsföretagen ökade till 395 (245)
 • Nettoskuldsättningsgraden är fortsatt låg, 3 procent vid utgången av juni

KONCERNEN

 • Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till 671 (580) Mkr.
 • Koncernens resultat efter skatt uppgick till 586 (499) Mkr, vilket motsvarar

BÖRSPORTFÖLJEN

 • Börsportföljens värde minskade första halvåret med -2,2 procent. Jämförbart

EFTER RAPPORTENS UTGÅNG

 • Fusionen mellan Latour och SäkI genomfördes i början av juli.
 • Latour avyttrade i början av juli huvudkontorsfastigheten i Göteborg för 110
 • Förvärv inom affärsområde Latour Industries av Superbolt Inc och Swiss P&S

Industri- och handelsrörelserna

Resultat och marknad

Efterfrågan utvecklades mycket positivt även under andra kvartalet för samtliga
affärsområden. Justerat för valutaeffekter, förvärv och avyttringar ökade
orderingången med hela 29 procent. Andra kvartalet indikerade därmed inga
väsentliga signaler om att den positiva konjunkturutvecklingen skulle ha
avstannat. Den finansiella oro i världsekonomin som tydliggjorts under
sommarmånaderna, innebär dock att man skall ha respekt för den närmaste tidens
konjunkturutveckling. Vilken efterfrågeutveckling som kan förväntas är
svårtolkad för närvarande.
Den samlade orderingången i kvarvarande verksamheter ökade under halvåret till
3 873 (2 826) Mkr. Faktureringen ökade till 3 534 (2 665) Mkr. Rörelseresultatet
för de fyra affärsområdena ökade 61 procent till 395 (245) Mkr, innebärande en
rörelsemarginal på 11,2 (9,2) procent. Siffrorna exkluderar sålda verksamheter
båda åren. Under andra kvartalet isolerat steg rörelsemarginalen till 11,9
(10,6) procent.

Ytterligare information

Jan Svensson, VD och koncernchef, tel. 0705-77 16 40.
Anders Mörck, ekonomi- och finansdirektör, tel. 0706-46 52 11, alternativt 031-89 17 90.

 This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of 
 Thomson Reuters clients. 
   
 Source: Investment AB Latour (publ) via Thomson Reuters ONE