Investment AB Latour (publ) : Delårsrapport januari-september 2011

SUBSTANSVÄRDET

· Substansvärdet uppgick per den 30 september till 126 kronor per aktie jämfört
med 157 kronor per aktie vid ingången av året.

INDUSTRIRÖRELSEN

Tredje kvartalet

· Industriföretagens orderingång ökade till 1 618 (1 296) Mkr, en organisk
tillväxt med 8 procent justerat för valutaeffekter.

· Industriföretagens nettoomsättning uppgick till 1 655 (1 243) Mkr, en organisk
tillväxt med 16 procent justerat för valutaeffekter.

· Rörelseresultatet inom industriföretagen ökade till 218 (159) Mkr, en ökning
med 37 procent, motsvarande en rörelsemarginal på 13,2 (12,8) procent, för
kvarvarande verksamheter.

· Fusionen mellan Latour och SäkI genomfördes i början av juli.

· Latour avyttrade i början av juli fastigheten i Göteborg, där huvudkontoret är
beläget, för 110 Mkr.

· Affärsområde Latour Industries förvärvade i början av augusti Superbolt Inc
och Swiss P&S Vorspannsysteme AG.

· Affärsområde Latour Industries avyttrade i augusti Stenbergsgruppen.

Januari till september

· Industriföretagens orderingång ökade till 5 224 (3 973) Mkr, en organisk
tilllväxt med 18 procent justerat
för valutaeffekter.

· Industriföretagens nettoomsättning uppgick till 4 985 (3 745) Mkr, en organisk
tillväxt med 19 procent justerat för valutaeffekter.

· Rörelseresultatet inom industriföretagen ökade till 610 (418) Mkr, en ökning
med 46 procent, motsvarande en rörelsemarginal på 12,2 (11,2) procent, för
kvarvarande verksamheter.

KONCERNEN

· Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till 1 702 (785) Mkr.

· Koncernens resultat efter skatt uppgick till 1 556 (655) Mkr, vilket motsvarar
11,14 (5,08) kronor per aktie.

· Nettolåneskulden uppgår till 395 Mkr vid utgången av september. Skulden
understiger 2 procent av de totala tillgångarnas marknadsvärde.

BÖRSPORTFÖLJEN

· Börsportföljens värde minskade under niomånadersperioden med -22,3 procent.
Jämförbart index (SIXRX) minskade med -20,3 procent.

· Innehavet i Niscayah avyttrades i början av september för 739 Mkr, innebärande
en realisationsvinst på 468 Mkr.

EFTER RAPPORTENS UTGÅNG

· Inga väsentliga händelser rapporteras

VD-ord

"Tredje kvartalet blev ytterligare ett kvartal med bra tillväxt och god
lönsamhet. Den finansiella oron har ännu inte påverkat industrirörelsen i någon
större utsträckning. Industrirörelsen ligger nu sammantaget på rullande
tolvmånadersbasis över samtliga kommunicerade måltal innebärande mer än 10
procents tillväxt, över 10 procents rörelsemarginal och över 20 procents
avkastning på operativt kapital.

Det går inte att utesluta en svagare ekonomisk utveckling, under i första hand
de kommande två - tre kvartalen. Planer finns i samtliga verksamheter för att
möta en svagare efterfrågan. Eftersom vi på många marknader fortfarande har en
relativt liten marknadsandel, fortsätter satsningarna på internationalisering
och ökade marknadsandelar oaktat den ekonomiska utvecklingen på kort sikt. Vi
fullföljer också alla satsningar inom produktutveckling.

I börsportföljen har samtliga bolag som hittills rapporterat varit bättre eller
i linje med förväntningarna.

Börsportföljen har sjunkit med 18 procent i värde under kvartalet.
Substansvärdet har sjunkit något mindre med 17 procent till 126 kr per aktie,
beroende på industrirörelsens fina resultat i förhållande till jämförbara
bolag."

Jan Svensson

Verkställande direktör och koncernchef

För ytterligare information vänligen kontakta:

Jan Svensson, VD och koncernchef, tel. 0705-77 16 40.
Anders Mörck, ekonomi- och finansdirektör, tel. 0706-46 52 11, alternativt
031-89 17 90.

Telefonkonferens

Investment AB Latour bjuder in till telefonkonferens med Jan Svensson och Anders
Mörck idag klockan 11.00. Nummer för att ringa in är
+46 (8) 505 598 53. Konferensen kommer att webbsändas. För att följa
presentationen besök vår hemsidawww.latour.se.

     
 Source: Investment AB Latour (publ) via Thomson Reuters ONE