Investment AB Latour (publ): Bokslutskommuniké 2011

SUBSTANSVÄRDET

 • Substansvärdet uppgick per den 31 december till 142 kronor per aktie jämfört

INDUSTRIRÖRELSEN

Fjärde kvartalet

 • Industriföretagens orderingång ökade till 1 726 (1 506) Mkr, en organisk
 • Industriföretagens nettoomsättning uppgick till 1 846 (1 571) Mkr, en organisk
 • Rörelseresultatet ökade till 180 (162) Mkr, en ökning med 11 procent,

Helåret

 • Industriföretagens orderingång ökade till 6 950 (5 479) Mkr, en organisk
 • Industriföretagens nettoomsättning uppgick till 6 831 (5 316) Mkr, en organisk
 • Rörelseresultatet ökade till 790 (580) Mkr, en ökning med 36 procent,
 • Inom industrirörelsen genomfördes under 2011 fem förvärv med cirka 300 Mkr i
 • Genom avyttringen av maskinhandelskoncernen Stenbergs och

KONCERNEN

 • Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till 2 230 (872) Mkr.
 • Koncernens resultat efter skatt uppgick till 2 048 (702) Mkr, vilket motsvarar
 • Styrelsen föreslår en ökad ordinarie utdelning till 4,50 (3,75) kronor per
 • Latour har under året fusionerats med SäkI.

BÖRSPORTFÖLJEN

 • Börsportföljens värde minskade under helåret med -10,1 procent justerat för
 • Latour förvärvade under fjärde kvartalet 15,5 procent av aktierna i Tomra

EFTER RAPPORTENS UTGÅNG

 • Inga västentliga händelser rapporteras.

VD-ord

"När vi summerar 2011 kan vi med glädje konstatera att det blev det bästa året
någonsin för Latours helägda industrirörelse. Fjärde kvartalet blev isolerat
dock något svagare än de tre första kvartalen, och tillväxten mattades under
årets sista två månader. Vi märker ännu inte några signaler på att det skulle
bli någon ytterligare kraftig inbromsning, utan ser med behärskad optimism på
2012. Samtidigt finns beredskapsplaner för sämre tider.

Vi bygger fortsatt vår verksamhet för tillväxt, och samtliga beslutade
satsningar såväl för organisk tillväxt som för produktutveckling fortsätter
oförminskat. Detta i syfte att fortsätta växa internationellt med en
konkurrenskraftig produktportfölj. Sammanlagt utgör 39 (33) procent av Latours
omsättning försäljning utanför Norden. Eftersom vi har relativt små
marknadsandelar på flera marknader finns det goda förutsättningar att fortsätta
att växa och ta marknadsandelar även om det ekonomiska klimatet blir kärvare.
Dessa satsningar har emellertid kortsiktigt påverkat rörelsemarginalen negativt.

I börsportföljen förvärvade vi under fjärde kvartalet 15,5 procent av aktierna i
Tomra Systems. Bolaget är noterat på Nasdaq OMX i Oslo och är ett mycket
intressant tillskott till vår portfölj. I övrigt var förvärvsaktiviteten lägre
än tidigare kvartal i vår helägda industrirörelse."

Jan Svensson

Verkställande direktör och koncernchef

För ytterligare information vänligen kontakta:

Jan Svensson, VD och koncernchef, tel. 0705-77 16 40.

Anders Mörck, ekonomi- och finansdirektör, tel. 0706-46 52 11, alternativt
031-89 17 90.

Telefonkonferens

Investment AB Latour bjuder in till telefonkonferens med Jan Svensson och Anders
Mörck idag klockan 11.00.

Nummer för att ringa in är +46 (8) 505 598 53. Konferensen kommer att
webbsändas. För att följa presentationen besök vår hemsida www.latour.se.

 This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of 
 Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that: 
 (i) the releases contained herein are protected by copyright and 
   other applicable laws; and 
 (ii) they are solely responsible for the content, accuracy and 
   originality of the information contained therein. 
   
 Source: Investment AB Latour (publ) via Thomson Reuters ONE